fundusze inwestycyjne
Start /Regulamin

Regulamin

I. Definicje

 1. OPI INVEST  – oznacza Adam Gibas OPI - INVEST.pl  z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 13/II lok. 4.
 2. Serwis OPI-Invest.pl - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet stworzoną przez OPI INVEST , umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez OPI INVEST  i/lub jego Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet. 
 3. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu www.inwestujwfunduszach.pl lub innych serwisów prowadzonych przez OPI INVEST. 
 4. Usługi - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez OPI INVEST. 

II. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego OPI-Invest.pl i określa warunki współpracy pomiędzy właścicielem Serwisu, a osobami korzystającymi z Serwisu - Użytkownikami.
 2. Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
 3. Korzystając z Portalu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Regulamin obowiązuje zarówno użytkowników opłacających abonament jak również użytkowników bez opłaconego abonamentu.

III. Serwis OPI-Invest.pl

 
 1. Serwis Internetowy OPI-Invest.pl, jest serwisem Internetowym prowadzonym przez firmę OPI INVEST.
 2. Serwis świadczy usługi oparte o listę funkcjonalności dostępną na stronach Serwisu i tym samym OPI INVEST  jest Usługodawcą.

IV. Prawo do przetwarzania danych inwestycyjnych

 1. Dane wykorzystywane przez Serwis do obliczeń i prezentowanych analiz pochodzą z płatnych i bezpłatnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy posiadanej przez OPI INVEST mogą być uznane za rzetelne. Serwis dodatkowo weryfikuje poprawność danych poprzez możliwość pobierania części danych z różnych źródeł.

V. Analizy w Serwisie

 1. OPI INVEST dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 
 2. Materiały zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy. Mogą stanowić pomoc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, natomiast nie mogą być używane jako sugestie co do nabycia, sprzedaży lub konwersji jakichkolwiek instrumentów finansowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez użytkowników Serwisu wyłącznie na ich własne ryzyko i własną odpowiedzialność. 
 3. Charakter prezentowanych analiz nigdy nie obejmuje poziomu ryzyka akceptowanego przez danego inwestora. Analizy w Serwisie są dokonywane w oparciu o analizę danych historycznych. Zamierzeniem autorów Serwisu nie jest przewidywanie przyszłych wyników danych instrumentów, a jedynie prezentacja wniosków płynących z danych historycznych. 
 4. Prezentowane w Serwisie informacje i analizy dotyczące walut oraz indeksów giełdowych i innych instrumentów mają charakter informacji dodatkowej. W żadnym przypadku nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.
 5. Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie mogą być interpretowane w żaden inny sposób. 

VI. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. OPI INVEST zastrzega, że korzystanie z Serwisu OPI-Invest.pl możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. 
 2. OPI INVEST nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. 
 3. OPI INVEST nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Serwisie artykułach pochodzących od innych niż OPI INVEST wydawców polskich i zagranicznych oraz użytkowników Serwisu. 
 4. OPI INVEST nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. 
 5. OPI INVEST nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników. 
 6. OPI INVEST zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie. 
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty, szkody, bądź utracone korzyści wynikłe w jakikolwiek sposób z prezentowanych w serwisie analiz, opinii i ocen. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za sposób wykorzystania prezentowanych analiz, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji finansowych. 
 8. Informacje zawarte w serwisie przez Usługodawcę nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają one jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 Ustawy. 
 9. Wszelkie analizy i opinie dostępne w portalu nie są rekomendacjami w rozumieniu art. 42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U.206 Poz.1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (Serwisu) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych. Podmiot, do którego należy Serwis nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji. W myśl art. 42 pkt 1 Ustawy wszelkie analizy, wyceny i wnioski sporządzane są przy zachowaniu należytej staranności oraz rzetelności, a także z ujawnieniem słusznego interesu i konfliktów interesów, jednak same w sobie nie stanowią rekomendacji w myśl znaczenia tej ustawy. 
 10. Analizowane w Serwisie instrumenty finansowe należą do grupy bardzo wysokiego ryzyka i są przeznaczone dla zaawansowanych uczestników rynku finansowego. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych w Serwisie danych podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Przed rozpoczęciem inwestycji inwestorzy powinni zapoznać się z aktualną informacją o ryzyku, która dostępna jest w prospektach danych instrumentów finansowych. 
 11. OPI-Invest.pl w ramach działania Portalu nie udostępnia użytkownikom indywidualnych analiz. Ewentualne oceny danych instrumentów nie stanowią porad inwestycyjnych - prezentują jedynie poglądową informację na dany temat. 
 12. Cokolwiek zatem zrobisz na podstawie naszych analiz i informacji zawartych na portalu, czynisz to wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

VII. Warunki techniczne

W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest: 
 
 1. połączenie z siecią Internet, 
 2. przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej lub Opera w wersji 9.0 lub wyższej lub Google Chrome.
 3. W przypadku niektórych stron dla użytkowników konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi obsługi Java Script, Java oraz cookies.
 4. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od OPI INVEST problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Portalu. W takim wypadku OPI INVEST nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Portalu. 

IX. Prawo dokonywania zmian w Serwisie

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Serwisie w tym do wprowadzania nowych funkcjonalności lub modyfikacji funkcjonalności już istniejących. 
 2. Abonent w ramach usługi abonenckiej może otrzymywać informacje o zmianach w serwisie

X. Dozwolony zakres użycia

 1. Portal nie świadczy usług dla każdego użytkownika indywidualnie. 
 2. Otrzymane z serwisu www.inwestujwfunduszach.pl dane mogą być wykorzystane wyłącznie przez danego użytkownika portalu. 
 3. Otrzymanych z portalu informacji nie można wykorzystywać komercyjnie oraz niekomercyjnie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy OPI INVEST. 
 4. Otrzymanych danych nie można publikować w formie elektronicznej ani drukowanej, w tym także w blogach, forach dyskusyjnych lub innych portalach internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy OPI INVEST.

XI. Prawa autorskie

 1. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
 2. OPI INVEST oferując użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Portalu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) 
 3. OPI INVEST informuje, że Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz przyjęty układ i dobór kolorów, ergonomię korzystania z serwisu, układ treści oraz sposób realizacji o szczególnej funkcjonalności Serwisu (układ treści na stronie) stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych. 
 4. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
 5. Dane prezentowane w serwisie, zarówno w części dla zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych użytkowników mogą być użyte wyłącznie przez użytkownika portalu. 
 6. Wykorzystanie danych prezentowanych w serwisie w celu świadczenia porad bezpłatnych lub płatnych w jakimkolwiek charakterze w tym porad inwestycyjnych lub innych jest zabronione.
 7. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych lub niekomercyjnych (zarówno jednorazowe jak i systematyczne) wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę OPI INVEST. zawierającej dokładnie sprecyzowany zakres wykorzystywanych danych.

XII. Zapoznanie się z regulaminem

 1. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 2. Informacje o regulaminie w postaci linku do strony z regulaminem prezentowane są na każdej stronie Serwisu. Informacja o zaakceptowaniu treści regulaminu jest również przedstawiona na stronie rejestracji w Systemie. 
 3. OPI INVEST nie ponosi żadnej odpowiedzialności - cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu. 
 4. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie. 

XIII. Zmiany regulaminu

 1. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest zawsze pod adresem http://www.opi-invest.pl/regulamin.html 
 2. OPI INVEST zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie w momencie ich publikacji na tej stronie www. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do zapoznania się z nową wersją Regulaminu i wyrażają zgodę na otrzymanie informacji o wprowadzeniu nowej wersji regulaminu drogą e-mail. Brak otrzymania wiadomości dotyczącej zmiany regulaminu nie zwalnia użytkownika serwisu z obowiązku zapoznania się z nowym regulaminem. 

XIV. Tryb postępowania reklamacyjnego 

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez OPI INVEST można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres siedziby firmy.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez OPI INVEST. 
 4. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z abonamentu w ciągu 30 dni od dnia wpłaty abonamentu. W tym czasie istnieje możliwość odzyskania w całości poniesionej opłaty. Po upływie 30 dni istnieje możliwość rezygnacji, ale bez uzyskania zwrotu opłaty. Rezygnacji może dokonać Uczestnik na własną prośbę, przesyłając taką informację na adres elektroniczny podany w niniejszym regulaminie.
 
 
W razie jakich kolwiek pytań proszę o kontakt: biuro@opi-invest.pl

 

Nowa wersja systemu OPI-INVEST